Delat ledarskap – framtidens modell?

För snart fyra år sedan fick jag en förfrågan om ett coachninguppdrag av lite annorlunda karaktär; att coacha två chefer med delat ledarskap. Till en början ställde jag mig lite frågande inför såväl begreppet som uppgiften. Samtidigt kände jag stor nyfikenhet och lust att lära mig mer. Kanske kan delat ledarskap bli en växande trend nu när många organisationer blir allt mer öppna för nya sätt att leda och fördela ledarskapet? Skulle ett delat ledarskap kunna innebära vinster i form av avlastning under perioder av högt arbetsbelastning? Eller blir utmaningarna för stora och hur klarar man som ledarpar att vara enade och tydliga i sin kommunikation, speciellt i pressade situationer?

Det här ville jag veta mer om. Vid närmare eftertanke insåg jag dessutom att jag själv – vid en av mina första anställningar som chef – varit i just den rollen. Jag antog därför uppdraget och därmed utmaningen. Vi påbörjade en spännande resa tillsammans, ledarparet och jag.

Vad säger forskningen?

I amerikansk forskning nämns delat ledarskap helt klart som framtidens ledarskapsmodell. Trots detta är forskningen om delat ledarskap sparsam, inte minst i Sverige. Vad innebär det att vara ledare i dagens arbetsliv, och vad är egentligen en chef? En diskussion om delat ledarskap kan kanske bana väg för nytänkande angående de fasta strukturer och föreställningar människor har kring chefsrollen. Delat ledarskap är idag en obekant och därmed otydlig företeelse för de flesta av oss.

Forskningen visar också att många chefer idag söker samarbeten såväl internt som externt för att få nya perspektiv. Det handlar om att utforma sin arbetsorganisation och vardag så att verksamheten visar goda resultat, håller kvalitet och är effektiv samtidigt som medarbetarna ska trivas. Men uppgiften att vara chef ska inte leda till omöjliga arbetssituationer och i förlängningen ohälsa.

Som förutsättningar för ett framgångsrikt delat ledarskap framhåller forskningen bland annat vikten av;

• förtroende och mandat från överordnade
• förtroende från underordnade
• avsatt tid för ledarparet att gemensamt forma ledarskapet
• avsatt tid för kommunikation mellan dem som leder tillsammans

Positiva resultat av lyckat delat ledarskap är bland annat;

• prestigelöshet
• ömsesidigt förtroende
• gemensamma värderingar
• god kommunikation
• effektivitet och resultatinriktning
• ökad uthållighet
• fler perspektiv vid beslutsfattande
• högre kvalitet i utförandet av arbetsuppgifterna
• bättre hälsa
• större arbetstillfredsställelse

Vanliga hinder för delat ledarskap är t.ex.;

• traditioner, regler och konservativ inställning hos medarbetarna
• skepsis från såväl över- som underordnade
• olika värderingar och arbetsstil hos de båda ledarna

Min coachningresa med ledarparet är nu över då en av ledarna valt att gå vidare i karriären. Under dessa fyra år har vi mött både det som varit bra och det som varit mindre bra med delat ledarskap. De positiva sidorna har just i det här fallet varit klart övervägande. Om delat ledarskap blir framtidens modell återstår att se, men helt klart är att vi kan ana en större öppenhet för nya sätt att leda.

Marie W Schjölin

 

DelatLedarskap